ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Annonssons webbplats (”Webbplatsen”) och Annonssons appar (”Apparna”). Genom att använda webbplatsen och/eller apparna godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

Annonsson kan komma att ändra dessa Allmänna Villkor under tidens gång och kommer då att publicera dessa på Webbplatsen. Dessa nya Allmänna Villkor blir gällande för nya kunder från det datum de publiceras på Webbplatsen. Befintliga kunder blir bundna då prenumerationen förnyas. Befintliga kunder informeras via mejl.

För att bli kund på Annonsson måste du ha laglig rätt att företräda ett företag med organisationsnummer, företaget måste ha en butik med regelbundna öppettider (öppet minst en dag i veckan) samt ha försäljning av produkter och/eller tjänster i Sverige. Om du registrerar ett företag som kund på Annonsson intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

Annonsson ägs och förvaltas av Singleton Applications AB, org. nr 556927-4797 med säte i Göteborg.

Immateriella rättigheter

Allt material på Webbplatsen och i apparna, inklusive Webbplatsens och apparnas layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inget annat anges är allt material på Webbplatsen och i apparna Annonssons exklusiva egendom.

Användargenererat innehåll

Med användaregenererat innehåll avses innehåll som en användare av Annonssons produkter/ tjänster skapar och/eller publicerar på Webbplatsen och/eller i apparna som t.ex. bilder och annonstexter (”Användargenererat innehåll”).

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbsidan i enlighet med de Allmänna Villkoren.

Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda och inte heller annans logotyp. Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och att Annonsson även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du Annonsson en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Annonsson får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Annonssons rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats. Du efterger härmed alla krav på ersättning från Annonsson för Annonssons användning av det Användargenererade innehållet.

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).

Ansvar

Annonsson garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster/varor. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Annonssons kontroll och Annonsson ställer inga garantier gällande webbsidans funktion eller tillgänglighet. Annonsson kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och/eller apparna och dess innehåll.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter företag annonsera varor och tjänster till försäljning. Annonsson har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande eller en försäljning av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbsidan. Annonsson ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten. Annonsson ansvarar inte för skada som beror på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Annonsson skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Personuppgifter

Annonsson behöver ett fåtal personuppgifter för att leverera och upprätthålla en enkel och effektiv tjänst. De personuppgifter vi behöver av dig som annonsör är ditt namn, e-postadress, ett lösenord och vilken butik/butiker du ska administrera.

Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation, vid hantering av uppgifter kring våra annonsörer och användare.

All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och vi har säkerhetsrutiner och system kopplade till vår tjänst, för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Våra samarbetspartners har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med våra krav på säkerhet och sekretess.

Personuppgiftsansvarig är Singleton Applications AB, Org. nr: 556927-4797, Bolagets säte: Göteborg.

Ångerrätt

Du är medveten om att genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av de tjänster och/eller varor som finns på Webbsidan och/eller i apparna föreligger inte någon ångerrätt.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

Regler för annonsering

För att annonsera på Annonsson krävs att man är ett företag med organisationsnummer samt att man driver en butik med regelbundna öppettider (öppet minst en dag i veckan) på en fast adress och saluför produkter och/eller tjänster.

En annons ligger ute från den dag som annonsen läggs upp av dig som användare såvida du inte själv väljer att plocka bort annonsen. Tänk på att inte marknadsföra produkter/tjänster du inte har.

Annonsson gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som annonsör för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som annonsör är personligen ansvarig för din annons.

Annonsson förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Annonssons principer och anda.

Endast annonser på svenska, norska, danska och engelska tillåts.

Inte ren marknadsföring

Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning av produkter och tjänster. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information t.ex. beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten. Beskrivningen av annonsörens verksamhet sköts från Webbplatsen och presenteras sedan i samband med alla annonser som annonsören publicerar.

Beskrivning

Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Annonssons egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sökord i annonstexten.

Inga dubbletter

Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt.

Kategorisering

Annonsen skall läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst. Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons när respektive vara och/eller tjänst inte är hänförbara under samma kategori. De olika varorna/tjänsterna måste i sådant fall delas upp i flera annonser.

Olagliga varor

Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras.

Otillåtna varor och tjänster

Annonsson har restriktioner mot vissa typer av varor och tjänster som inte får annonseras. För en lista med exempel på otillåtna varor och tjänster, läs på webbsidan.

Stötande och kränkande innehåll

Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder av kränkande karaktär tillåts inte. Svordomar, sexistiska ord eller annat språkbruk som kan uppfattas som olämpligt tillåts inte i annonstexter, ett vårdat språk ska användas.

Bilder

Bilder skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser.

Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen. Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Allmänna Villkor under punkten användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till Annonsson varvid full äganderätt tillkommer Annonsson.

Vattenstämplar

Bilder publiceras med Annonssons vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av dig som användare. Det är därför inte tillåtet att infoga egen vattenstämpel i bild som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

Logotyper

Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag för annonserna av tjänster.